VK:s presentation av viktig forskning rörande vaccinets effekt mot corona är olycklig. Den riskerar att spelar anti-vaccinrörelsen i händerna.

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera
kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.
_   _   _

Idag diskuterar vi:
Varför det är så viktigt att vaccinera sig samt att
immunförsvaret består av mycket mer än ”endast” antikroppar.
_______________

Texten under DN-rubrikerna är skriven av en partikamrat till mig.

Ingress (av mig / Janne)
I dagens Västerbottens-Kuriren (27 december 2021) publiceras viktiga forskarrön om de vaccin, bland annat PfizerBioNTech, som skyddar de personer som kommer i kontakt med coronaviruset från att utvecklar covid. Bakom den internationellt uppmärksammade studien, som VK refererar innehållet i, står de tre umeforskarna Anna Nordström, Marcel Ballin och Peter Nordström. Denna studie understryker forskning som tidigare redovisats. Detta bland annat i DAGENS NYHETER i augusti i år – se rubrikerna nedan.

Det olyckliga med artikeln i dagens VK är att den riskerar att ge läsarna intrycket att det inte skulle vara lönt att vaccinera sig. Ansvaret för detta ligger absolut inte på forskarna och på de data som presenteras i deras värdefulla studie. Ansvaret ligger helt på VK. Det handlar om tidningens olyckliga presentation av forskarnas studie.

Därför återpublicerar jag ett tidigare blogginlägg i syfte att förebygga de missförstånd jag anser att VK-artikeln öppnar för.

I ingressen till VK-artikeln kan bland annat följande läsas: ”Effekten av två doser av Pfizers vaccin mot covid är halverad efter sex månader – och efter nio månader kvarstår ingen effekt …”.
Titta nu nedan på rubrikerna i DN. Vad som tidigare forskning har visat – och vad som de tre umeforskarnas studie bekräftar – är att antalet anti-kroppar sjunker med tiden. (Till VK:s försvar kan sägas att artikeln understryker behovet av en tredje spruta – men detta räcker inte).

VK borde ha ställt betydligt högre krav på sin egen rapportering. Skälet är inte minst den intensiva diskussionen kring vaccinerna – och förekomsten av en organiserad anti-vaccinrörelse som, bland mycket annat, hänsynslöst tar alla tillfällen som står till buds för att skrämma folk för de olika vaccinerna. Detta är något som för övrigt antyds i VK-artikeln: ”Vissa tycker sig kunna se tecken i forskarnas data på att vaccin skulle öka risken för död”.

Med anledning av denna vantolkning av studien säger en av de tre forskarna följande: ”Jag tror att de vet att det inte stämmer och ändå gör de det. Det är svårt att begripa varför”. Forskarnas studie missbrukas alltså för att skrämma folk från att vaccinera sig – med argumentet att de som vaccinerar sig löper en större risk att DÖ…

Mot denna bakgrund borde VK, för det första, ha förklarat att vad som ”klingar av” över tid är det antal anti-kroppar som de människor får som har vaccinerat sig mot coronaviruset. För det andra borde tidningen, exempelvis i en kortare sidoartikel, ha förklarat att anti-kropparna endast utgör en del av kroppens immunförsvar.
Det är nämligen så att vaccinerna inte ”bara” skyddar de som har tagit två sprutor från att bli smittade – även om skyddet avtar med tiden (och detsamma gäller för risken att smitta andra). Vaccinationerna bidrar dessutom till att mildra effekterna för de som verkligen smittas och utvecklar covid. Och det är en stor skillnad mellan att få en mild förkylning och att hamna på intensiven – eventuellt i en respirator…

Vaccinerna har varit ovärderliga.

VK borde ha förklarat att immunförsvaret inte endast består av anti-kroppar utan även av exempelvis T- och B-celler. Det är dessa som bidrar till att lindra infektionens effekter för de som drabbas av covid. Vaccinerna spelar alltså även en positiv roll för andra delar av immunförsvaret. Det finns mig veterligen ingen forskning som påstår att vaccinets positiva effekter för de övriga delarna av immunförsvaret skulle avta i den takt som VK-artikeln riskerar att skapa intrycket av. Tidningen gör helt enkelt ingen skillnad mellan anti-kropparna och övriga delar av immunförsvaret. Det är detta som jag anser utgör den största bristen i VK-artikeln.

Därför återpublicerar jag alltså ett tidigare blogginlägg, detta i syfte är att bemöta de missförstånd som jag anser att VK-artikeln olyckligtvis öppnar för.

”I slutet av september rapporterade en rad medier om en svensk studie som visade på kraftigt minskade antikroppsnivåer hos vaccinerade. Sju månader efter vaccinering med Pfizer-Biontechs vaccin hade antalet antikroppar minskat med hela 85 procent. Innebär detta att man bara har kvar 15 procent av immunförsvaret mot coronaviruset efter sju månader?

Det snabba svaret på den frågan är nej. Antikropparna utgör bara en del av skyddet mot coronaviruset. Människans immunförsvar består av fler delar.

Antikroppar

Antikropparna kan jämföras med en form av ”skalskydd”. De är programmerade att angripa och oskadliggöra alla coronavirus som tar sig in i kroppen. Finns det tillräckligt många antikroppar i blodet innebär detta oftast att viruset inte hinner ta sig in i kroppens celler. Någon sjukdom bryter därför aldrig ut.

Antalet antikroppar har en tendens att minska med tiden. Att så är fallet har varit känt inom forskarvärlden en längre tid. Ett australiensiskt forskarteam beräknade redan för sex månader sedan att de som vaccinerats mot coronaviruset skulle ha förlorat runt hälften av antikropparna efter ca tre månader. Studier i Storbritannien och Israel har senare bekräftat att antikropparna minskar i ungefär den takt som det australiensiska forskarteamet beräknade. Den nya studien från Sverige bekräftar denna, sedan tidigare kända, trend.

Det måste dock tilläggas att forskarna inte vet exakt var gränsen går för att en person ska ha så få antikroppar att detta påverkar skyddet mot att smittas med covid-19. Men immunförsvaret mot coronaviruset består av fler delar som alla samverkar med varandra.

T-celler

Om antikropparna utgör kroppens ”skalskydd” utgör T-cellerna dess interna säkerhetsstyrkor. T-cellernas uppgift är att angripa och oskadliggöra de celler i kroppen som redan infekterats av coronaviruset. Antalet T-celler förblir förhållandevis stabilt även efter längre tid (även om vissa studier kunnat se en liten minskning). Enligt immunologen Annika Karlsson vid Karolinska Institutet kan antalet T-celler innebära skillnaden mellan att drabbas av en mildare infektion och att bli så sjuk att man tvingas uppsöka sjukhusvård.

Minnesceller – ”träningsläger” för antikroppar

Slutligen finns en del av immunförsvaret som kallas för B-celler eller minnesceller. Minnescellerna lagrar information om coronaviruset som kroppen kan använda för att skydda sig vid ett senare tillfälle. När en vaccinerad person angrips av coronaviruset börjar minnescellerna en frenetisk produktion av nya antikroppar. Dessa antikroppar angriper sedan viruset. Det tar ett tag för denna produktion att komma igång, så personen kan hinna insjukna i covid-19. Men infektionen blir i de allra flesta fall mild.

En studie från University of Pennsylvania visade att antalet minnesceller ökade stadigt i antal under minst sex månader efter vaccinationen. Minnescellerna blev dessutom bättre på att bekämpa viruset med tiden. Det är därför vissa immunologer kallar minnescellerna för ”träningsläger” för antikroppar!

Vaccinationen ger ett långsiktigt skydd

Låt oss sammanfatta. Den som vaccinerats mot coronaviruset (eller som insjuknat i covid-19) har inledningsvis ett stort antal antikroppar. Detta innebär att personen har ett starkt ”skalskydd” mot att smittas över huvud taget. Vaccinationen sätter även igång produktionen av T-celler som kan angripa celler som redan infekterats samt av minnesceller som med tiden blir både fler och bättre på att bekämpa viruset. I takt med att antalet antikroppar minskar blir skalskyddet sämre och man riskerar både att bli sjuk och att sprida viruset vidare. Forskarna vet dock ännu inte var gränsen går, dvs när en person har ”för få” antikroppar. Men eftersom minnescellerna blivit fler och bättre med tiden, och eftersom T-cellernas antal fortsätter att vara relativt stabilt, har den som blir smittad trots vaccination ett starkt skydd mot att utveckla svåra symptom eller att dö även sju månader efter andra sprutan.

Vaccinforskaren Ali Mirazimi, adjungerad professor vid institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet sammanfattar det hela på följande sätt: ”Med höga halter antikroppar kan man vara skyddad mot sjukdom, men T-celler och minnesceller kan bidra till att skydda mot svår sjukdom. Det tar ett tag innan minnescellerna kommer igång, men sedan kommer de och rensar”.

Mirazimi säger även i en intervju med DN att personer som inte tillhör någon riskgrupp inte behöver vara oroliga för ett minskat antal antikroppar, då immunförsvaret består av så mycket mer än bara antikropparna. Däremot vill han lyfta fram behovet av att börja titta på en tredje spruta till personer som befinner sig i någon riskgrupp, då höga halter av antikroppar är extra viktiga för dessa.

Till sist: Att antalet antikroppar minskar med 85 procent innebär alltså inte att bara 15 procent av immuniteten mot coronaviruset finns kvar. Antikropparna utgör bara en av flera delar i immunförsvaret. De allra flesta som har vaccinerat sig mot covid-19 behöver alltså inte oroa sig för att antalet antikroppar minskar. Däremot kan äldre personer, och andra som tillhör någon riskgrupp, behöva en ”boost” i form av en tredje spruta när antikroppsnivåerna sjunkit tillbaka.”

Källor:

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02532-4

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00367-7

https://www.dn.se/sverige/antikroppar-minskar-med-85-procent-pa-sju-manader-bara-en-del-av-skyddet/

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.