Umebor. Läs frågan som ej fick ställas i kommunfullmäktige för Andreas Lundgren (S). Läs också nämndens svar på revisorernas frågor

Jag har två syften med min blogg:
att motverka en sjunkande allmänbildning
när det gäller samhällsfrågor; att väcka intresse för AP.

Idag diskuterar vi:
Mer om makthavare
som försöker pressa förtroendevalda att inte träffa medborgare.

__________________________

Mitt mål
Mitt mål är att rikta allas blickar mot vissa makthavares försök att tysta kritiker av delar av den verksamhet som bedrivs av Umeå kommun. De makthavare som försöker tysta kritiker använder sig alltid av metoden med medvetna missförstånd. Därför ska jag upprepa det jag nyss skrev, för att försvåra för de makthavare som alltid använder sig av metoden med medvetna missförstånd. Alltså: Mitt mål är att rikta uppmärksamheten mot:
a) de makthavare som försöker tysta kritiker – men, det är inte alla makthavare som försöker tysta kritiker,
b) kritiken berör vissa delar av verksamheten inom kommunen – men, kommunen och dess anställda gör väldigt mycket som är bra.

Del ett
Fråga: Varför försökte Hans Lindberg, uppbackad av tre chefspersoner från socialtjänsten, ifrågasätta det riktiga i att folkvalda politiker (gruppledarna i partierna i Umeå kommunfullmäktige) träffar en medborgare som är kritisk mot handläggningen av ett ärende? Varför denna rädsla. Svaret är mycket, mycket enkelt.

Svar: Skälet är att den statliga myndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i våras riktade skarp kritik mot den politiska nämnd som har ansvaret för socialtjänsten i Umeå kommun. Denna kallas för ”Individ- och familjenämnden”. Ordförande för denna nämnd heter Andreas Lundgren. Han är liksom Hans Lindberg socialdemokrat.

Del två
Före årets sommaruppehåll ställde Arbetarpartiet en fråga till Andreas Lundgren (S) – en fråga som Andreas Lundgren enligt alla normala rutiner borde ha bevarat i samband med ett möte i Umeå kommunfullmäktige (Jag ska redovisa frågan nedan). Men Andreas Lundgren såg till att frågan aldrig fick ställas i Umeå kommunfullmäktige!

Uppdatering 21:43:
Andreas Lundgren försöker nu – i en blogg – gömma sig bakom kommunfullmäktiges presidium. Men Andreas Lundgrens agerande framgår av en e-mailväxling som jag har tillgång till. Jag kommer att publicera denna e-mailväxling.

Den fråga som Arbetarpartiet ville ställa är, som alla själva kan se nedan, så försiktigt formulerad att den inte skulle ha tvingat Andreas Lundgren att avslöja det som är belagt med sekretess. Det är självklart för oss i Arbetarpartiet att inte agera för att röja sekretessbelagd information. Den fråga som Arbetarpartiet ville ställa till Andreas Lundgren i Umeå kommunfullmäktige handlar, som rubriken anger, om ”Vilka generella åtgärder kan nämnd och socialtjänst vidta med anledning av IVO:s kritik?”.

Men Andreas Lundgren, ordförande i Individ- och familjenämnden, agerade alltså så att Arbetarpartiet inte fick ställa frågan!

Återigen: Skälet kan inte ha varit att frågan skulle ha tvingat Lundgren att avslöja något som omfattas av sekretess. Nämndsordförande Lundgren hade kunnat svara oss på det sätt som han, senare, svarade i Västerbottens-Kuriren. Jag citerar Andreas Lundgren i VK (13/10-21): ”Det ska gå korrekt till och om det brister i handläggningen ska socialtjänsten ha fungerande system för att kunna identifiera vad som har gått fel, följa upp och åtgärda det”.

Detta kunde alltså Andreas Lundgren säga i VK. Men samme Lundgren vägrade säga samma sak i Umeå kommunfullmäktige! Varför?

Den enda förklaringen var att Lundgren, så länge som möjligt, försökte undgå att kommentera frågor som ställdes med anledning av den skarpa kritiken från IVO!  Kritiken som IVO hade riktat drabbade den nämnd som Andreas Lundgren är ordförande för vilket innebär att kritiken slår hårdast mot just Lundgren själv!
Innehållet i kritiken är känd sedan i våras och handlar om (citat VK) ”en ung tonårsflicka vars utsatthet och behov av stöd hade krävt mer kraftfulla insatser av socialtjänsten, enligt inspektionen för vård och omsorg (IVO)”.

Del tre
Här nedan kan du nu, kära läsare, själv ta del av den fråga som Lundgren lyckades förhindra att Arbetarpartiet fick ställa i Umeå kommunfullmäktige. Efter den korta frågan som, otroligt nog, inte fick ställas i Umeå kommunfullmäktige återfinns en länk.

I denna länk finns:
a) de frågor
som kommunens revisorer har ställt till Individ- och familjenämnden med anledning av den skarpa kritik som IVO riktade mot denna nämnd i våras,
b) svaren från
den av IVO kritiserade Individ- och familjenämnden.

I mitt nästa blogginlägg ska jag publicera våra egna kommentarer på Andreas Lundgrens och Individ- och familenämndens svar på revisorernas olika frågor till denna nämnd .

Del fyra
Här följer nu frågan som inte fick ställas i Umeå kommunfullmäktige

”Vilka generella åtgärder kan nämnd och socialtjänst vidta med anledning av IVO:s kritik?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i ett tillsynsbeslut riktat kritik mot socialtjänsten i Umeå kommun. Bakgrunden till kritiken från IVO är att en tonårsflicka bland annat inte har fått ”det skydd och stöd som barn och unga i hennes situation har rätt till enligt socialtjänstlagen”. Ytterst ansvarig i detta sammanhang är politikerna i Individ- och familjenämnden.

Mot denna bakgrund ställer jag följande fråga:
-Vilka generella åtgärder kan nämnd och socialtjänst vidta med anledning av IVO:s kritik?

Davis Kaza”

Avslutning
Klicka här för att läsa Individ- och familjenämndens svar till Umeå kommuns revisorer.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.