Umeås politiker har bland de högsta arvodena i Sverige! Ytterligare höjda arvoden vidgar klyftan mellan de förtroendevalda och väljarna

Våra motståndare har infört en gräns
3 %
för att få bort oss från fullmäktige. Det handlar
om S, M, V och C. Dessa angrep även KD, MP, L, SD och FI.

Låt inte Lindberg + Ågren segra. Rösta på AP den 11 sept
_     _     _     _     _

Ingress
På gårdagens kommunfullmäktige debatterades, förutom Umeå kommuns budget för 2023, även ett nytt arvodesreglemente för främst kommunens arvoderade politiker (de som betalas av skattemedel för att arbeta politiskt på hel- eller deltid). Vi övriga är fritidspolitiker. Innan jag går vidare vill jag passa på att nämna följande: I slutet av förra året framkom att de två mest framträdande kommunalråden i Umeå, Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M), fick 28 000 respektive 21 000 kronor extra i månaden för att samarbeta med sina egna partikamrater i Region Västerbotten (landstinget).

Umeå kommun har bland de högsta arvodena för kommunpolitiker i Sverige! I en granskning gjord av Dagens Samhälle hamnade kommunalrådet Hans Lindberg (S), med sitt årsarvode på 1 149 420 kr, på sjätte plats bland Sveriges bäst betalda kommunalråd. På tio-i-topp listan återfinns nio moderater – och Hans Lindberg. Grattis Hans. Det är viktigt att hålla svälten borta från dörren.

Trots att de arvoderade politikerna – både från S+Mp och från borgerligheten – inte var underbetalda tidigare innebar förslaget att många arvoden skulle höjas inför nästa år! Beslutet var stötande. Arbetarpartiets ledamöter röstade inte för dessa ökade arvoden. Istället yrkade vi på att arvodesreglementet skulle återremitteras och göras om utifrån nedanstående principer:

Fritidspolitiker
1) Den huvudsakliga ersättningsformen skall vara ” ersättning för förlorad arbetsinkomst”. De ledamöter som sitter i Umeå kommunfullmäktige, eller i en nämnd typ Äldrenämnden, och som inte har någon förlorad arbetsinkomst (t.ex. pensionärer och studenter) ska istället få ett arvode. Grundregeln ska alltså vara att en politiskt förtroendevald inte ska få både arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Sedan kan det uppstå speciella situationer då en pensionär eller student arbetar.

Hel- eller deltidsarvoderade politiker
2) När det gäller ersättningsnivåerna för hel- eller deltidsarvoderade har detta två sidor: Den ena sidan handlar om att de förtroendevalde i en kommun av Umeås storlek har ett stort ansvar och inte minst medias ögon på sig. Ansvaret innebär att den förtroendevalde förväntas vara till gänglig både på kvällar och helger, vilket bland annat sannolikt kommer att påverka den förtroendevaldes privatliv.

Den andra sidan består av risken för att förtroendevaldas ersättningsnivåer blir så höga att de börjar leva i en annan verklighet än huvuddelen av väljarna. Ersättningsnivåerna för, i första hand, heltidsarvoderade förtroendevalda politiker bör därför motsvara exempelvis rektorer med ansvar för större gymnasieskolor eller högre polisbefäl eller överläkare.

Den heltidsarvoderade ska inte ha någon annan, betald, sysselsättning.

Allmänt
3) Alla ersättningar till förtroendevalda politiker ska ge rätt till sjukersättning och pension – som i övriga samhället.

4) En heltidsarvoderad förtroendevald politiker i Umeå kommun ska inte kunna erhålla sidoinkomster från exempelvis Region Västerbotten, SKR eller Nordeas styrelse. Kontakter med omvärlden ska ingå i det arbete som en heltidsarvoderad förväntas utföra.

5) En hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald politiker har inte samma anställningstrygghet som en tillsvidareanställd. Den som arbetat som kommunalråd under tre mandatperioder, från exempelvis 38 år fyllda fram till 50-årsdagen och då förlorar ett val, eller sina partikamraters förtroende, har små chanser att återfå det arbete som den förtroendevalde tidigare lämnat. Det måste därför finnas ett Omställningsstöd under den tid då den tidigare politikern söker arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. De principer som gäller i Umeå kommun idag, för hur länge en arvoderad får behålla sina arvoden, bör kvarstå. Detta med ett tillägg: Det ska inte gå att både få ut denna ersättning och samtidigt ta emot lön, utom då lönen är lägre än ersättningen från kommunen som då täcker mellanskillnaden.

Avrundning
Jag blev invald i Umeå kommunfullmäktige första gången år 1991. Kritiken mot höga politikerarvoden har varit en röd tråd för oss i Arbetarpartiet under alla år. För 30 år sedan var gapet mellan politikernas arvoden och vanliga medborgares löner långt mindre än idag. Antalet fritidspolitiker var också större. Idag lever många förtroendevalda verkligen i en helt annan verklighet än huvuddelen av väljarna.

PS. Den näst bäst betalde regionpolitikern i Sverige heter Peter Olofsson. Han är ordförande i regionstyrelsen för Region Västerbotten och tjänar 98 746 kr i månaden. Och Olofsson är socialdemokrat, även han. Grattis Peter. DS.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.