Svin-influensan 2009 skrämde alla på fängelset – både oss kriminalvårdare och dömda. Över 6 miljoner svenskar vaccinerades!

Läs gärna de tidigare avsnitten i serien om pandemier från 1889 – 2009
Dessa är publicerade på denna blogg den 5 maj respektive den 11, 18 och 23 maj
Passa gärna på att bli medlem i Arbetarpartiet

_________________________

Inledning
Detta är den femte och avslutande delen i serien om tidigare pandemier.
Jag har publicerat de tidigare den 5 maj respektive den 11, 18 och 23 maj. Det har handlat om Ryska snuvan som bröt ut 1889, Spanska sjukan 1918, Asiaten 1957 och Hongkong-influensan 1968.

Det har dött väldigt många fler människor i Sverige p g a coronapandemin än exempelvis i de nordiska grannländerna.
För att ta några exempel. Detta är ett av skälen till att svenskarna får stanna hemma under årets semester.

I andra länder har det uppstått en diskussion om Sverige och dess strategi i kampen mot coronaviruset
Diskussionen handlar huvudsakligen om två frågor: a) är de beslut som har fattas av Sveriges regering, riksdag och berörda myndigheter de rätta, b) varför skiljer sig dessa beslut så mycket från besluten i de flesta andra länder. Sedan en tid tillbaka håller den internationella debatten rörande Sveriges strategi mot coronaviruset på att ta fart även i Sverige.

Denna diskussion var ett av skälen bakom de fem översiktliga beskrivningar som jag har gjort av tidigare pandemier mellan åren 1889-2009.´De fyra första beskrivningarna har huvudsakligen byggt på arbeten gjorda av Fredrik Elgh – professor och överläkare i virologi vid Norrlands Universitetssjukhus. Den beskrivning som jag publicerar idag, söndag den 31 maj, bygger på andra källor (som jag redovisar i slutet).

Ett annat skäl till att jag har publicerat dessa översiktliga beskrivningar av tidigare pandemier är min förhoppning att dessa, även om beskrivningarna är översiktliga, ska underlätta för läsarna att jämföra dagens coronapandemi med tidigare pandemier. Detta både när det gäller själva viruset (dess smittsamhet och farlighet) samt när det gäller politikernas och myndigheternas agerande.

Svininfluensan 2009-10

Del ett
Svininfluensan hade sitt ursprung i Mexiko.
De första fallen påträffades i USA i april 2009. Då svininfluensan tillhörde samma ”stam” av influensavirus som Spanska sjukan (den verkliga dråparen bland de fem pandemierna) skapade detta en stark oro för att Svininfluensan skulle komma att bli verkligt allvarlig.

Jag arbetade som kriminalvårdare under en period detta år (2009). Och jag kan intyga att Svininfluensan var ett ständigt återkommande samtalsämne på fängelset – både bland kriminalvårdare och fängslade. Alla visade sin rädsla, eller oro, mer eller mindre öppet. Men denna pandemin blev inte som Spanska sjukan. Och tur var det.

Del två
Spanska sjukan – en kort repetition
Dagens beräkningar ger vid handen att Spanska sjukan under tre år (januari 1918 – december 1920) smittade cirka en halv miljard människor – cirka en tredjedel av de totalt 1,8 miljarder människor som existerade på jorden vid denna tidpunkt – samt dödade mellan 20 – 50 miljoner människor runt om i världen. (Svenska Wikipedia uppger 50 miljoner döda). Med tanke på att de internationella flygresorna har ökat rent otroligt mycket (1,8 miljarder människor gjorde sådana under året 2018) så skulle en pandemi som Spanska sjukan år 2009 ha kunnat smitta och döda oändligt många fler än under åren 1918-1920.

Men som tur var blev det inte så.

Del tre
Enligt WHO:s beräkningar kom mellan 700 miljoner och 1,4 miljarder människor att smittas av svininfluensan.
Globalt sett. WHO:s uppskattning ger vid handen att antalet människor som dog i denna pandemi uppgick till ca 285 000. Detta av en total befolkning i världen, vid denna tid (2009), på ca 6,8 miljarder människor.

Statistiken för Svininfluensa-pandemin framstår dock som osäker.

Det fanns endast omkring 18 500 laboratoriebekräftade dödsfall, som berörde Svininfluensan, totalt i hela världen. Detta var betydligt färre än vad myndigheterna till en början uppgett. En senare studie har alltså uppskattat antalet dödsfall under året 2009 till ca 285 000 personer. Detta lämnar rum för en betydande osäkerhet. Ett skäl skulle kunna vara att då denna pandemi inte visade sig utvecklas till en ny Spanska sjuka – utan ”endast” kom att motsvara en vanlig säsongsinfluensa – så fullföljdes inte kartläggningen av Svininfluensan på det sätt som hade varit möjligt. Och mycket önskvärt ur vetenskaplig synvinkel.

Del fyra
Spridningen i Sverige började ta fart i mitten av oktober 2009.
Smittskyddsinstitutet beräknade att uppåt 300 000 svenskar hade fått influensan i november 2009. I slutet av januari 2010 hade 26 dödsfall i svininfluensan bekräftats. Då den vanliga säsongsinfluensan detta år blev ovanligt mild är det svårt att visa att denna pandemi orsakade någon överdödlighet i Sverige.

Något som bidrog till att Svininfluensan inte orsakade någon överdödlighet var att – inför hotet om en global pandemi med samma ”stam” av influensavirus som Spanska sjukan – det genomfördes massvaccineringar. Drygt sex miljoner svenskar, av en befolkning på 9,3 miljoner, hade vaccinerats fram till i april år 2010.

Samhällets funktioner kom inte att påverkas som en följd av Svininfluensa-pandemin. Jag hörde av mig och fick veta att på det fängelse där jag hade jobbat hade verksamheten fungerat som vanligt.

_____________________

Källor: Som tidigare sagts har jag huvudsakligen baserat mig på arbeten av Fredrik Elgh – professor och överläkare i virologi vid Norrlands Universitetssjukhus. Ett av dessa arbeten består av en längre artikel från Läkartidningen (nr 8/2007). Jag är skyldig Fredrik Elgh ett mycket stort tack. Utan Elghs arbeten skulle denna artikelserie aldrig ha kommit till.

Jag har i viss mån även använt mig av uppgifter från kompletterande källor. Dessa gäller främst för beskrivningen av Svininfluensan – som Elgh inte hann få med i sina arbeten. När det gäller Svininfluensan har jag använt mig av källor från WHO, engelska Wikipedia och svenska Wikipedia. Slutligen har jag använt mig av (delar av) en journalstudie från Uppsala Universitet rörande pandemin ”Asiaten”. Ansvaret för eventuella missuppfattningar och felaktigheter faller helt på mig och inte på någon annan.

Slutligen hoppas jag att läsarna har funnit denna, övergripande,
serie om tidigare pandemier intressant och lärorik
.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *