Ohållbar situation för socialtjänstens ledning. Facket begär förhandling om eventuellt lagbrott och kommunens revision gör ny granskning. Vem styr?

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

– – – – – – – – – – – –

Idag diskuterar vi:
Den ohållbara situationen för socialtjänsten i Umeå

Inledning
Situationen på socialtjänsten i Umeå kommun framstår som allt allvarligare. Detta understryks av att Akademikerförbundet SSR har begärt en lokal tvisteförhandling med Umeå kommun. SSR:s begäran om en tvisteförhandling handlar, enligt VK, om att ett brott eventuellt har begåtts mot ”Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden” (den s.k. ”visselblåsarlagen”). Facket lämnade in denna begäran till Umeå kommun under mellandagarna.

Del ett
Det är väldigt bra att fackförbundet SSR har tagit detta steg. Diskussionen om eventuella missförhållanden – inte minst vad gäller ledarskapskulturen – inom delar av socialtjänsten har pågått offentligt ända sedan i juni ifjol. Jag har betonat det tidigare med jag vill återigen understryka följande: De som arbetar inom socialtjänsten i Umeå kommun har ett krävande jobb. Att verksamheten fungerar på ett bra sätt är av största vikt, både för alla umebor som är beroende av socialtjänsten, deras anhöriga samt alla duktiga anställda inom socialtjänsten.

Men just därför är det också av största vikt att eventuella missförhållanden – exempelvis tystnadskultur och repressalier – identifieras och åtgärdas. Kritik mot delar av socialtjänstens verksamhet har tidigare riktats från en rad håll. Låt oss upprepa dessa:
* den statliga myndigheten IVO,
* rapporter beställda från kommunens egna revisorer,
* frågor i Umeå kommunfullmäktige,
* skrivelser från tidigare anställda,
* VK:s granskningar.

Del två
Till den kritik som framkommit från ovan nämnda håll måste nu även läggas kritiken från Akademikerförbundet SSR, som alltså krävt en tvisteförhandling om ett eventuellt brott mot den s.k. ”visselblåsarlagen”. Men inte bara det. Dessutom uppges att kommunrevisionen i Umeå kommer att ta ett nytt initiativ när det gäller i förhållande till socialtjänsten. Tidigare har delar av socialtjänstens verksamhet granskats. Nu vill kommunrevisionen göra en ”både grundlig och bred granskning av hela socialtjänsten” (VK 8 jan).

Del tre
Det är naturligtvis inte bara vi i Arbetarpartiet som uppfattar att situationen har blivit ohållbar. Det krävs förändringar. Dessa kan dels gälla rutiner. Men förändringarna kan också komma att handla om vilka som ska leda verksamheterna. Återigen: Det krävs förändringar.

Men för att sådana ska komma till stånd är det fortfarande absolut nödvändigt att inte cheferna får utreda sig själva. Detta är A och O.

Vi inom Arbetarpartiet ser med största tillfredsställelse på att SSR tar initiativ. Detsamma gäller kommunrevisionens initiativ. Men vi står kvar vid kravet på att en extern revisionsbyrå måste granska socialtjänstens verksamheter. Helst en extern revisionsbyrå som har sin bas någon annan stans än i Umeå. Låt oss uttrycka oss så att inga missförstånd kan uppstå: Den granskning av ledarskapet inom socialtjänsten som behövs – både av de högsta cheferna samt av den ledande politikern – måste ske av en instans som helt och hållet saknar kopplingar till Umeå kommun. Det får inte finnas några misstankar om kollegialitet. Och då politiska partier är inblandade, i verkligt skarpa lägen, finns alltid risken att misstankar om kollegialitet kan uppstå. Det är därför som det krävs en granskning av en extern revisionsbyrå – som har sin bas utanför Umeå kommun – vid sidan av viktiga initiativ från fackföreningar och kommunrevision.

Del fyra
Andreas Lundgren har tidigare uttryckt sig på följande sätt: ”Men Arbetarpartiet har aldrig förstått varför fackliga organisationer är viktiga och man gör det inte nu heller.”

Efter SSR:s krav på en tvisteförhandling med Umeå kommun – ett krav som i allra högsta grad berör Andreas Lundgrens agerande, eller brist på agerande – vore det smakfullt om Lundgren var lite mer återhållsam när det gäller anklagelser mot andra för att inte förstå varför fackliga organisationer är viktiga.

Avslutning
Allt fler ställer sig nu frågan: Vem är det som styr i Umeå kommun? Den situation som har vuxit fram inom socialtjänsten under hösten och som allt mer ställs på sin spets kräver ett svar på denna fråga. Låt oss upprepa frågan: Vem styr?

Låt oss understryka en sak: De som borde styra kommer INTE att kunna slippa svara på frågan genom att använda sig av sin vanliga metod – tystnad till dess att ”oron” har lagt sig. Det är valår i år. Och frågan om vem som styr diskuteras just nu bland allt fler – bland folkvalda, bland brukare, bland anhöriga, bland kommunanställda samt bland umebor i allmänhet. Frågan om vem som styr kommer att leva fram till och med den 11 september. Och den pockar på ett svar.

_   _   _

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera
kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.