50 000 britter kan ha dött i förtid till följd av nedskärningar – denna politik försvårar dessutom kampen mot coronapandemin.

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera
kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.
_   _   _

Idag diskuterar vi:
Effekterna av nedskärningspolitik

Artikeln är hämtad från nummer 170 Nya Arbetartidningen och redigerad av mig

Ingress
”En ny studie beräknar att uppåt 50 000 britter skulle ha varit i livet om det inte varit för de nedskärningar inom offentlig sektor som genomfördes av landets konservativa parti (Tories) under åren 2010-2015. Det rapporterar tidningen The Guardian.

Del ett
Studien är publicerad i British Medical Journal (BMJ). Den brittiska regeringens åtstramningar i välfärdssystemen har kritiserats internationellt under en längre tid. Det mest extrema exemplet handlar om en man som svalt ihjäl år 2018 efter att han nekats försörjningsstöd. Detta har fått bred spridning och även lett till krav på utredning.

Del två
Forskningen från BMJ har kunnat visa på ett samband mellan ett avstannande när det gäller den förväntade medellivslängden i Storbritannien och besparingarna inom välfärdssystemen. Medellivslängden i Storbritannien ökade totalt sett under mätperioden. I vissa regioner skedde dock en minskning från 2010 och framåt.

Utgifterna för trygghetssystemen vid exempelvis arbetslöshet och pension ökade fram till det att David Camerons Tory-regering kom till makten 2010. Under åren 2010-2011 samt 2014-15 skedde istället en reell sänkning. När det gäller kostnaderna för sjukvården skedde ingen minskning, men satsningarna blev betydligt blygsammare än före 2010. Även detta beräknas ha bidragit till ökningen i dödsfall.

Del tre
Nya Arbetartidningen har tidigare skrivit om hur levnadsvillkoren i Storbritannien har försämrats. Det har skett en ökning både av mängden barn som förses med otillräcklig mängd mat samt mängden hemlösa i landet. I en FN-rapport från april 2019 beskrevs högerpolitiken i Storbritannien på följande sätt:

”Regeringen har inte hemlighållit sin vilja att ändra värderingssystemet [i landet] till att fokusera mer på personligt ansvar, att sätta upp stora gränser för offentlighetens stöd och att lägga ett enögt fokus på att få ut fler i arbete. […] det är denna mentalitet som har lett till sådant lidande och skadat det brittiska samhället. Brittiskt medlidande har ersatts av ett strafforienterat, elakartat och ofta kallhjärtat tillvägagångsätt” (Visit to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, sid 5 https://undocs.org/A/HRC/41/39/Add.1).

Storbritannien utgör ett varnande exempel på de katastrofala konsekvenser som nedmonterade välfärdssystem kan leda till.”

Min avrundning / Jh
Sveriges offentliga sektor har genomgått ett antal stålbad. Perioden 1994 – 98 kan och bör lyftas fram speciellt. De nedskärningar och besparingar som genomfördes under 90-talet slog mycket hårt. Dels mot exempelvis barnfamiljer som var beroende av barnbidrag och mot de äldre på särskilda boenden, dels mot den av kvinnor dominerade arbetskraften inom offentliga sektorn.

*De omfattande skattesänkningarna på cirka 140 miljarder under Alliansens åtta år vid makten (2006- 20014 ) plus skattesänkningar på nästan 70 miljarder under S+MP (2014 – 2021) har ytterligare underminerat resurserna för sjukvård, skola, äldre- och andra omsorger. De krympande skatteinkomsterna på över 200 miljarder per år (140 + 70) har även minskat möjligheten att genomföra de nödvändiga upprustningarna av bostäderna i miljonprogrammet.

*År 2019 beslutades det om nedskärningar i 19 av Sveriges 21 regioner. Det är regionerna som ansvarar för sjukvården. Trots coronapandemin har regionerna oftast stått fast vid dessa, ofta fleråriga, nedskärningsprogram – även om speciella coronapengar har skjutit upp de allra värsta effekterna av de planerade nedskärningarna. De som drabbas är naturligtvis patienterna men självklart också den sjukvårdspersonal som nu kramas ur, likt citroner, genom den förlängda pandemin som av allt att döma blir resultatet av den nya omikron-varianten.

Det krävs ett kraftfullt trendbrott – inte endast i United Kingdom utan även i Sverige. Ett av tusentals exempel som understryker behovet av ökade resurser för den offentliga sektorn i Sverige är antalet anmälningar från den statliga myndigheten IVO riktade mot bland annat politikerna inom Individ- och familjenämnden (socialtjänsten) i Umeå.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.