Luften ska gå att andas – grönytor måste sparas

Ökade risker för lungcancer, hjärt- och kärlsjukdom, allergier och astma samt demenssjukdomar som Alzheimers. Detta är priset för de höga koncentrationerna av kvävedioxid i luften i centrala Umeå.

Kommunen har överskridit miljökvalitetsnormen för kvävedioxid längs V:a Esplanaden sedan mätningarna inleddes 2003. Men under den kalla årstiden är nivåerna farligt höga inom hela centrumfyrkanten. Det finns dock mycket som kan göras.

Sedan 2007 har en majoritet i kommunfullmäktige motsatt sig en samordnad varudistribution – som innebär att antalet lastbilar som lossar varor i kommunens centrala delar minskar och därmed även utsläppen av både kvävedioxid och koldioxid. I Linköping minskade den samordnade varudistributionen utsläppen från tung trafik med ca 50 procent. Under senare år har en rad kommuner, bland annat åtta bara i Stockholmsområdet, infört samordnad varudistribution i den egna verksamheten.

Stadsplaneringen måste ges en ny och mycket mer aktiv roll i kommunens utveckling. Stadsplaneringen måste ha det uttalade syftet att minska utsläppen av växthusgaser. Planeringen måste även klara ett annat av de problem som vi beskrivit. Detta består i att hitta en balans mellan vilka områden som detaljplaneläggs för kommersiell verksamhet, bostäder samt grönområden.

Särskilt viktiga grönområden att bevara är Hamrinsberget, området vid älven nedströms Backens kyrka samt Nydalasjön.

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.