Region Stockholm kommer att omplacera ovaccinerad vårdpersonal

Irene Svenonius (M), finansborgarråd i Region Stockholm. Foto: Frankie Foughantin (CC BY-SA 4.0)
Dela med dig

Ovaccinerad vårdpersonal som jobbar nära äldre eller svårt sjuka inom Region Stockholm kommer framöver att omplaceras. Finansborgarrådet Irene Svenonius (M) anser att det är en fråga om patientsäkerhet. Även inom Västra Götalandsregionen kan omplaceringar komma att bli aktuella, liksom i ett flertal kommuner.

De senaste veckorna har det pågått en debatt om hur kommuner och regioner ska agera gentemot personal som av olika skäl vägrar att vaccinera sig mot covid-19. Region Dalarna meddelade i början av september att de utreder möjligheten att inte anställa personal som inte har vaccinerat sig. Vaccinsamordnaren vid Region Västerbotten, Ronny Lestander, har uttalat sig i tidningen Norran att han anser att ovaccinerad personal både inom regionen och i kommunerna ska kunna omplaceras.

När Region Stockholm nu har tagit beslut att omplacera ovaccinerade är det inte osannolikt att andra regioner och kommuner följer efter. Region Stockholm baserar sitt beslut att omplacera personal på kollektivavtalets allmänna bestämmelser, sjätte paragrafen (AB 6§). Detta kollektivavtal berör bland annat sjukvårdspersonal inom Kommunal, Vårdförbundet, Läkarförbundet, m.fl. Kollektivavtalet ger arbetsgivare rätt till stadigvarande förflyttning av personal om ”vägande skäl” finns.

Arbetsgivaren – Region Stockholm i det här fallet – tolkar av allt att döma risken för att ovaccinerad personal ska smitta de sköraste patienterna (med risk för att dessa blir svårt sjuka eller dör) som ”vägande skäl”. Ett sådant resonemang kan naturligtvis även användas när det gäller äldreomsorgen eller annan omsorg som berör riskgrupper.

Möjlighet till omplacering i Västra Götaland

Inom Västra Götalandsregionen, som bland annat omfattar Göteborg, finns sedan 2018 en rutin kring vaccination av personal. I denna rutin står bland annat följande: ”arbetsgivaren ska ansvara för att det görs en riskbedömning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) rörande samtliga smittsamma sjukdomar”. Enligt ordföranden i personalutskottet vid Västra Götalandsregionen innebär rutinen att möjligheten finns att omplacera personal. Hon har dock ingen uppfattning om i hur stor utsträckning som regionen använt sig av denna möjlighet hittills under pandemin (GP 8/10).

I Uppsala kommun har äldrenämnden beslutat att ovaccinerad personal inte ska arbeta nära äldre, utan istället erbjudas andra arbetsuppgifter. Enligt den socialdemokratiska ordföranden i äldrenämnden kan det även bli aktuellt med omplacering, men i första hand är det tänkt att den ovaccinerade personalen ska erbjudas andra arbetsuppgifter (Svt 12/10).

Stockholms kommun har tagit ett liknande beslut, men det gäller enbart för hemtjänstpersonal. Hemtjänstpersonal som uppger att de inte har vaccinerat sig ska få nya arbetsuppgifter som städning, matlagning och varuinköp. Arjeplogs kommun beslutade att ovaccinerad hemtjänstpersonal skulle erbjudas andra arbetsuppgifter redan i september.

Arbetsgivaren har rätt att fråga om du är vaccinerad

Enligt den svenska grundlagen får ingen påtvingas ett kroppsligt ingrepp. En arbetsgivare kan därför inte tvinga någon att vaccinera sig. Det står däremot arbetsgivaren fritt att fråga personal om de har vaccinerat sig. Den anställde har då rätt att vägra svara. Huruvida en arbetsgivare i detta läge kan använda icke-svaret som grund för omplacering är oklart. Inom Region Stockholm är dock budskapet att den som inte svarar riskerar att omplaceras.

Fackföreningarna har varit förvånansvärt tysta när det gäller de olika regionernas och kommunernas beslut om omplaceringar. När Dagens Nyheter rapporterade om Region Stockholms beslut ville varken Kommunal eller Vårdförbundet kommentera detta. Läkarförbundets ordförande i Stockholm vad dock positiv till regionens beslut.

I slutänden måste frågan om omplaceringar av vaccinvägrare ses mot bakgrund av behovet av att skydda de patienter som riskerar att bli svårt sjuka eller dö om de smittas av coronaviruset eller av andra smittsamma sjukdomar som kan behandlas med vaccin. Det är beklagligt att inte fackföreningarna i exempelvis Stockholm driver en kombinerad kampanj som dels syftar till att alla deras medlemmar vaccinerar sig, dels riktar sig mot arbetsgivaren för att denne ska omvandla visstidstjänster till fasta anställningar och minska antalet timanställningar.


Dela med dig
×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.