Ett enormt flyktingmaskineri som riskerar att haverera

Dela med dig

De svenska systemen för flyktingmottagning är överbelastade och har börjat haverera. Systemen är helt enkelt inte anpassade efter det stora antal flyktingar som nu kommer till Sverige. Tabellen till höger visar på antalet människor som beräknas passera igenom Migrationsverkets system för flyktingmottagande de kommande åren. Ofta kallat ”köttkvarnen”.

Siffrorna i tabellen nedan är tagna från Migrationsverkets oktoberprognos 2015. Prognosen är dock mycket osäker. Det mesta pekar på att antalet flyktingar som kommer i år kommer att hamna på ca 175 000. När det gäller åren 2017-2019 utgör dessa datasimuleringar.

Antalet individer som passerar genom Migrationsverkets system för flyktingmottagning beräknas uppgå till över 300 000 både år 2016 och 2017. Detta är mer än en fördubbling jämfört med vad Migrationsverket räknade med så sent som i april.

Hur kan detta komma sig? Ett vanligt misstag i tolkningen av siffrorna när det gäller antalet asylsökande som kommer till Sverige är följande: om det kommer 160 000 asylsökande till Sverige under ett visst år blir det just dessa 160 000 individers ansökningar om asyl som Migrationsverket behandlar under året i fråga. Men så går det inte till. Antalet asylsökande är så stor att Migrationsverket inte har någon chans att behandla alla ansökningar som inkommer under ett visst år – just detta år. Exempel: De människor som sökt asyl i Sverige under hösten 2015 väntas inte få ett beslut förrän under år 2017. Tidigast!

Varje enskild individ som sökt asyl ska få sitt ärende bedömt av en handläggare på Migrationsverket. Under den första och allt längre fasen mellan ankomst och ansökan, fram till beslut, handlar det om att hitta ett boende för den asylsökande. Redan i denna fas har systemen brustit. Regeringen har tvingats öppna tältläger och planerar för boenden i bl a gymnastiksalar och nyöppnade gamla fängelser. Privata ”asylkapitalister” som Bert Karlsson tjänar miljoner på att hyra ut mer eller mindre människovänliga lokaler att bo i till Migrationsverket.

Den andra fasen innebär ett beslut om den sökande har rätt till asyl i Sverige. Om den sökande får avslag leder detta ofta till en överklagan och i sista hand till utvisning. Många sökande väljer dock att avvika. Under år 2015 har hela 20 000 personer avvikit! (Det är fler än det totala antalet asylsökande i Sverige år 2005). De som avviker riskerar att tvingas arbeta som slavar för skrupulösa arbetsgivare som söker extremt lågavlönad arbetskraft. En tredje fas inleds om asyl beviljas. Då ska stöd erhållas av Arbetsförmedlingen för att personen ska kunna etablera sig i samhället. Även här finns problem. För att få stöd av Af krävs egen bostad. Bostadsbristen innebär dock att över 12 000 flyktingar ”sitter fast” på asylboenden trots att de fått uppehållstillstånd. Och antalet växer. Detta ökar i sig bristen på asylboenden.

Tabell - Köttkvarnen

Förklaringar av tabellens olika kolumner:

■ Kolumn A visar antalet personer som fanns kvar i asylmottagningssystemet vid början av varje angivet år (1 januari). Det handlar både om personer som anlänt under föregående år och om personer som anlänt tidigare än så. Bland dessa finns följande tre kategorier:
1) personer vars ärenden ännu inte är färdigbehandlade av Migrationsverket – inklusive de som fått avslag men som överklagat,
2) personer som väntar på att utvisas efter att ha fått avslag på sin asylansökan,
3) personer som fått uppehållstillstånd men som fortfarande befinner sig i systemet eftersom de ännu inte kunnat ordna en egen bostad. Denna grupp växer på grund av bostadsbristen.

■ Kolumn B visar antalet nya asylsökande som beräknas komma till Sverige under det angivna året.

■ Kolumn C lägger samman antalet asylsökande från alla tidigare år med antalet nytillkomna asylsökande under det angivna året (kolumn A plus kolumn B). Genom att lägga samman asylsökande från olika år får vi fram det totala antalet individer som Migrationsverket arbetar med under det angivna året. Bakom siffran finns både de vars ärenden avgörs under året och de vars ärenden förblir oavgjorda.

■ Kolumn D visar hur många människor som skrivs ut ur Migrationsverkets system varje år. I denna kolumn ingår både de som beviljas asyl och de som får avslag och därmed ska utvisas ur landet. Dessutom ingår personer som skrivs av på grund av att de avvikit. Då en person kan skrivas in och skrivas ut ur systemet flera gånger per år utgör siffran ett netto under året.

■ Kolumn E visar antalet personer som är kvar i systemet vid slutet av angivet år (31 dec). Dessa personer utgörs av samma tre kategorier som i kolumn A.

Läs mer:


Dela med dig
Redaktör

Din e-postadress kommer inte publiceras.