Motion om försök med gratis buss – för bättre luft

Dela med dig

Arbetarpartiets motion om ett treårigt försök med gratis busstrafik behandlades på Umeå kommunfullmäktige den 25 oktober. Bakgrunden till motionen är den minst sagt dåliga luftkvalitén i centrala Umeå.

Sedan kvävedioxidhalterna började mätas längs Västra Esplanaden år 2003 så har miljökvalitetsnormen (MKN) överskridits årligen. Sedan år 2006, då MKN fick ställning av lag, är dessa överskridanden dessutom olagliga. Den dåliga luften innebär också stora hälsorisker i form av ökade risker för hjärt- och kärlsjukdomar, astma, lungcancer samt olika demenssjukdomar som exempelvis Alzheimers.

Exakt hur gratis, eller subventionerad, busstrafik ska utformas kan se väldigt olika ut beroende på vad man vill åstadkomma och hur kommunens förutsättningar ser ut. I exempelvis Avesta har man sedan 2012 haft helt avgiftsfri busstrafik, dygnet runt, året runt, för alla, vare sig man är folkbokförd i Avesta eller ej. Avesta är dock en liten kommun, med sina egna förutsättningar, och det är ingen självklarhet att en liknande modell i Umeå skulle ge samma förbättringar – och till samma pris. Andra orter, som t.ex Borås, Göteborg med omnejd och Gävle har gratis kollektivtrafik under vissa tider på dygnet för människor som är 65 år eller äldre. Detta är en annan modell.

Vår motion föreslog att kommunen ska genomföra ett treårigt försök med gratis busstrafik som ett led i att minska de hälsofarliga utsläppen. Försöket skulle basera sig på en utredning som kartlägger vilken modell av gratis busstrafik som skulle passa bäst i Umeå och vilka kostnader som skulle uppstå för olika modeller.

Det finns flera variabler att fundera på när någon form av gratis busstrafik utformas. Ska den omfatta alla eller vissa grupper av människor? Ska det gälla dygnet runt, året runt eller inom vissa tidsintervall? Ska det gälla alla eller vissa busslinjer? I vår motion ville vi inte slå fast exakt vilken modell som skulle vara bäst för Umeå. Det var därför vi föreslog en utredning som skulle klarlägga detta.

Kommunstyrelsen valde dock att helt ignorera denna strävan i sitt svar på motionen. Trots motionens öppenhet så utgick svaret ifrån en ”Alla åldrar, dygnet runt, året runt”-modell. Utifrån detta kommer kommunen fram till att det hela blir en mycket dyr historia – närmare bestämt en nettokostnadsökning på c:a 200 miljoner kronor per år. Uträkningar för andra modeller saknas. Det finns överhuvudtaget ingen god vilja att undersöka andra modeller.

Den goda viljan saknades också, med några få undantag, i debatten i fullmäktige. Socialdemokraterna m fl stod fast vid kommunstyrelsens svar och menade att gratis buss för alla umebor, under årets alla dagar, skulle bli för dyrt – trots att motionen alltså uttryckligen föreslår en utredning kring olika modeller. Tyvärr stödde även Miljöpartiet kommunstyrelsens linje. Mot bakgrund av Umeås miljöproblem beklagar vi denna oansvariga inställning från S, MP och allianspartierna. Från Arbetarpartiets sida vill vi rikta ett tack till de som visade god vilja: Vänsterpartiet och FI – som gav motionen sitt stöd.


Dela med dig