Lönesänkningar drabbar personliga assistenter

Dela med dig

Ett antal personliga assistenter i Umeå kommun protesterar nu mot ett förslag som innebär att de tvingas arbeta fem timmar mer i veckan för att uppnå samma lön som tidigare. Något som i praktiken innebär en lönesänkning.

Förslagets kärna innebär att timmar som tidigare räknats som vanliga arbetstimmar omvärderas till jourtimmar. Jourtimmar räknas inte som vanliga arbetstimmar. Dels ger de dramatiskt lägre ersättning. Dels räknas dessa timmar inte som arbetstid när tjänstgöringsgraden beräknas (exempelvis heltid).

Läget idag. Den löntagare som befinner sig på arbetsplatsen under ett 24-timmarspass (sovande nätter) får räkna 16 timmar som vanliga arbetstimmar och 8 timmar som jourtimmar. För hälften av de åtta jourtimmarna (alltså fyra) erhålls vanlig lön. Dessa fyra timmar räknas också när tjänstgöringsgraden beräknas. Heldygnspasset ger alltså 16 + 4 = 20 arbetstimmar som dels ger normal lön och som dels utgör grund för beräkning av tjänstgöringsgraden. De övriga 4 timmarna ger mycket ringa ersättning och räknas inte in i tjänstgöringsgraden.

Förslaget. Under ett 24-timmarspass kommer 12 timmar att räknas som vanliga arbetstimmar och 12 timmar att räknas som jourtimmar. Liksom tidigare ger endast hälften av jourtimmarna (alltså sex) vanlig lön. Det är också dessa sex timmar som räknas när tjänstgöringsgraden bestäms. Om förslaget genomförs innebär detta att ett heldygnspass skulle ge 12 + 6 = 18 timmar som ger normal lön och som utgör grund för beräkning av tjänstgöringsgraden. De övriga 6 timmarna ger dramatiskt mindre ersättning och utgör inte grund för beräknande av tjänstgöringsgrad.

Det som kommer att ske, om förslaget genomförs, är att fyra av de tidigare vanliga arbetstimmarna omvandlas till jourtimmar. Som alla kan se blir nettoeffekten att 20 timmar – som idag ger vanlig lön samt utgör grund för beräkning av tjänstgöringsgrad – omvandlas till 18 timmar. För att inte förlora lönemässigt, och vad gäller tjänstegrad, skulle de anställda som berörs av förslaget (och arbetar heltid) tvingas tillbringa ca 5 timmar mer i veckan på arbetsplatsen. Enligt uppgift blir då tiden på arbetet 47,5 timmar i veckan (ett annat mått är att personalen måste vara på arbetet 20 extra timmar på tio nätter).

En bakgrund till förslaget uppges vara förändringar i Försäkringskassans sätt att räkna på brukares behov och vad gäller årlig kostnadsuppräkning. Enligt uppgift gick assistans-verksamheten med ett underskott på 8 – 9 miljoner förra året. Det finns dock inget som hindrar Umeå kommun från att skjuta till de medel som saknas i syfte att vidmakthålla den nuvarande servicenivån.

– I slutänden handlar det om vad kommunen prioriterar. I Umeå kommuns budget för år 2015, som S och V ligger bakom, prioriterades skrytprojekt som kulturhuset Väven före vardagsverksamheterna, säger Jan Hägglund, ledamot i kommunfullmäktige för Arbetarpartiet. Det är notan för detta slöseri som nu läggs på personalen, bland annat inom personlig assistans.
– Mot denna bakgrund är ynkligt av de ansvariga politikerna att skylla på Försäkringskassans förändringar, avslutar Hägglund.


Dela med dig