Våldtäkter även i Sverige

Dela med dig

Mellan åren 1995 och 2006 fördubblades antalet polisanmälda våldtäkter i Sverige. Men mörkertalen är stora. Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) polisanmäls endast var fjärde sexualbrott i Sverige.

Frågan är därmed om det ökade antalet anmälda våldtäkter återspeglar en ökning av det faktiska antalet övergrepp? Eller om offren för våldtäkter allt oftare vågar träda fram och driva sina fall rättsligt?

I en rapport från BRÅ (2008) dras slutsatsen att den absolut största delen av de ökade polisanmälningarna beror på en ökad anmälningsbenägenhet. Framför allt har benägenheten att gå till polisen ökat vid “mindre grova våldtäkter” där offer och gärningsman är ytligt bekanta. Det kan handla om att offer och gärningsman träffat varandra på krogen eller via internet och sedan slagit följe hemåt. Ofta är både offer och gärningsman berusade. Det handlar alltså inte om överfallsvåldtäkter eller om män som under lång tid systematiskt våldtagit sin partner. Det handlar istället om en sorts övergrepp där våldet ofta inte är av fysisk art och mot vilka toleransen minskat hos både offer och omgivning. Allt färre offer för höra, eller tänker själva, att våldtäkten var deras eget fel. Denna utveckling är mycket positiv.

En annan anledning till att de polisanmälda våldtäkterna har ökat är att lagen förändrats. Lagändringen, som genomfördes år 2005, innebär att fler brott är att betrakta som våldtäkt. Dels behöver den sexuella handlingen inte längre vara ett samlag. Dessutom krävs en lägre grad av våld eller hot för att en gärning ska betraktas som våldtäkt. Till sist betraktas också händelser där en person “i hjälplöst tillstånd”, tex redlöst berusad eller sovande, blivit utsatt för samlag också som våldtäkt. Totalt sett räknas alltså fler handlingar in i begreppet våldtäkt. Detta innebär att antalet anmälda våldtäkter kan öka – även om antalet sexualbrott inte ökar.

En annan juridisk förändring har ökat kraven på polis och åklagare. För att få en våldtäktsman fälld i domstol krävs numera starkare teknisk bevisning – något som kan vara svårt att säkra i många våldtäktsfall. Det är numera mycket ovanligt med domar som baseras enbart på offrets berättelse.

Det finns dock en del våldtäkter som tycks ha ökat. BRÅ pekar på att samhällsutvecklingen med fler krogar och ökad alkoholkonsumtion sannolikt har lett till en viss ökning av våldtäkter som sker i anslutning till krog- och nöjeslivet. Internet-dejtandet, ett fenomen som inte existerade 1995, har troligen också inneburit en viss ökning av våldtäkterna.

Även gruppvåldtäkterna (våldtäkter med flera gärningsmän) verkar ha ökat. Här har antalet anmälda fall ökat med nästan 400 % mellan år 1995-2006 – vilket är väsentligt högre än andra våldtäkter. Eftersom att andra omständigheter kring gruppvåldtäkterna är relativt konstanta – exempelvis offrens och förövarnas ålder, användandet av våld,  osv – talar det mesta för att gruppvåldtäkterna ökat.

Den dominerande förklaringen till ökningen av anmälda våldtäkter är alltså troligen att anmälningsbenägenheten ökat. Men samtidigt har vissa kategorier av faktiska våldtäkter ökat – något som visar att kampen mot våldtäkterna måste gå vidare.


Dela med dig