Kränkande personlighetstest i Umeå kommun

Dela med dig

Umeå kommun skakas av en skandal där kommunen utsatt anställda för ett ingående s.k personlighetstest. Det aktuella testet används i normala fall inom psykiatrin för att undersöka depressioner och, enligt uppgift, också inom rättspsykiatrin. Kommunens användande av psyktestet skulle kunna innebära brott mot både grundlagens regeringsform samt mot personuppgiftslagen (PUL).

I testet förekommer integritetskränkande frågor som: ”Är du nöjd med ditt sexliv?”, ”Går du i kyrkan eller deltar du i religiösa möten?”, ”Äter du onyttig mat?”, ”Är din avföring växlande trög/lös?”. I en annan del i testet har de anställda fått bedöma sin förmåga att gå i trappor samt tvingats redovisa om de kan rabbla alfabetet baklänges.

Testet har utförts på anställda som, enligt sin arbetsledare, bedömts haft problem att klara av sina arbetsuppgifter. De som blivit utsatta för testet har fått höra att det betraktas som arbetsvägran att inte svara på frågorna, något som i sin tur kan leda till disciplinära åtgärder eller i värsta fall till uppsägning.

Testerna har mynnat ut i bedömningar där några anställda fått beskedet att de har en lägre prestationsgrad än de borde ha. Andra anställda har blivit hänvisade till arbetsuppgifter inom en helt annan profession än sin egen. Enligt tidningen Kommunalarbetaren fick en anställd, som genomgått testet och på basis av detta bedömts som underpresterande, valet mellan att säga upp sig själv eller att bli uppsagd med dåliga omdömen.

Allt sedan personlighetstestet började användas har de fackliga organisationerna protesterat mot metoden. De fackliga protesterna begränsades tyvärr till förhandlingar med arbetsgivaren. Och i dessa förhandlingar höll kommunens företrädare fast vid personlighetstesten. Först efter att de första rubrikerna om testerna prytt lokal- och rikstidningarnas sidor började de ansvariga att backa. Men inte utan att först försvara testerna! En av kommunens chefer hävdade, i media, att man visst kan tvinga anställda att genomgå testerna. Hon försvarade också det faktum att ett svagt resultat i testet kan innebära att en anställd förlorar sitt arbete. Men när opinionsstormen tog fart tvingades kommunen att backa. Nu tar både kommunstyrelsens personalutskott samt personalchefer avstånd från personlighetstesterna.

– Det behövs en rejäl attitydförändring bland Umeå kommuns högsta politiker och chefer, säger Jan Hägglund, Arbetarpartiet. Den friska fläkt som kan åstadkomma en sådan förändring måste komma underifrån. Ett sätt att skapa ett mer jämlikt, och därmed sundare, förhållande mellan chefer och personal vore att ge facket och dess medlemmar rätt att lägga in sitt veto mot organisatoriska förändringar eller chefer som överskrider sina befogenheter.

Umeå kommuns dystra register som arbetsgivare:

  • 2009 ville kommunledningen införa ett snusförbud för alla anställda. Efter protester drogs förslaget tillbaka. Kommunens ska givetvis erbjuda tobaksavvänjning för alla som vill. Men om den anställde vill ha en snus under läppen är det i slutändan upp till honom/henne – inte arbetsgivaren.
  • År 2010 uppdagades att kommunledningen ville tvinga de anställda inom äldreomsorgen att skriva under ett kontrakt där de fick lova att ” visa lust och vilja för arbetet” samt att ”vara förutseende och anpassa” sig efter verksamhetens behov. Arbetsgivaren ska förstås göra allt för att skapa en lustfylld atmosfär på jobbet. Men till syvende og sidst är det den anställde som bestämmer om den känner lust eller inte. Arbetsgivaren kan inte bestämma över de anställdas känsloliv.
  • 2011 infördes det s.k. Hela Tiden-projektet som garanterade alla kommunanställda rätt till heltidstjänster. Problemet med projektet är att övergången till heltid i praktiken kommer att finansieras av att de anställda jobbar fler helger, fler delade turer samt på fler avdelningar. De som tidigare hade heltidstjänster tvingas nu ”jaga tid” för att få ihop de sista 5-10 % på sin tjänst. Redan finns exempel på avdelningar där viss personal jobbat fem helger av sex och där man infört delade turer på vardagarna.

Dela med dig