Information om IKEA-etablering hemlighölls

Dela med dig

I april i år godkände Umeå kommunfullmäktige en rad olika avtal som lägger grunden för en IKEA-etablering på Entré Syd. Därmed skapas ett fjärde handelsområde i Umeå. Beslutet – som kraftigt kommer att påverka Umeås trafik, miljö och planering – har omgetts av ett sällan skådat hemlighetsmakeri.

Redan i december 2009 togs de första kontakterna mellan IKEA och Umeås politiska elit. Hemliga förhandlingar fördes mellan IKEA och kommunalråden under 1,5 år. Syftet med hemlighetsmakeriet var att hålla umeborna, och de partier i fullmäktige som ville göra umeborna delaktiga, utanför. När det slutligen läckte ut något kom uppgifterna inte från kommunen. Det var media (VK 5/7-2011) som kunde publicera ett citat från IKEA: ”Vi undersöker just nu möjligheterna till en etablering i Umeå”. Detta fick dock inte Umeås kommunalråd att bekräfta något.

Det som skulle döljas var att IKEA, efter överenskommelse med kommunalråden, fått lov att bygga vid ”Entré Syd” på Teg. En enighet kring detta hade vuxit fram i april 2011. Det var då som kommunledningen började ”köpa ut” människor som bodde på mark som IKEA behövde. De folkvalda i kommunfullmäktige, det högsta beslutande organet, ansågs inte vara tillräckligt ”pålitliga” i kommunalrådens ögon. De folkvalda informerades därför varken om överenskommelsen med IKEA eller om att de boende hade börjat ”köpas ut”.

Politiskt bedrägeri – eller juridiskt
Den 6:e sept blev så överenskommelsen offentlig. Kommunalråden och IKEA hade då haft fyra månader på sig att agera. Men istället för att ta fram alternativa placeringar för IKEA, och sedan föra en demokratisk diskussion om de olika placeringarnas för- och nackdelar, användes de fyra månaderna till att i hemlighet köpa upp mark åt IKEA.
– Demokratin hade krävt att umeborna och deras folkvalda i fullmäktige i god tid fått reda på att beslut skulle fattas, säger Jan Hägglund, Arbetarpartiet.
– Dessutom skulle det ha tagits fram fler än bara IKEA:s eget förslag till placering och de olika alternativen borde ha diskuterats offentligt. Så skedde i samband med beslutet om Botniabanans dragning.

Översiktsplanen laglig?
Åtta dagar innan IKEA-överenskommelsen offentliggjordes hade en ”Fördjupad översiktsplan” (ÖPL) antagits på kommunfullmäktiges möte den 29 augusti. Detta innebär ett demokratiskt problem. För i handlingarna som sändes ut inför beslutet om översiktsplanen stod följande: ”… Entré Syd, som finns redovisat i ÖPL 98 som reservområde för verksamheter och service, kvarstår som ett möjligt fjärde handelsområde”. Men ett beslutsunderlag som påstår att Entré Syd skulle ”kvarstå” som ett ”reservområde” för ett ”möjligt” fjärde handelsområde var direkt lögnaktig. Den politiska eliten hade ju själva lovat att IKEA skulle få placera sig på Entré Syd – vilket gör området till det mest expansiva i Umeå!

Falskt beslutsunderlag
Jan Hägglund beskriver situationen: – Skälet till att makteliten undanhöll beslutsunderlag om Entré Syd var att de villa hålla överenskommelsen med IKEA hemlig. Men resultatet blev att kommunalråden istället orsakade att översiktsplanen antogs på ett medvetet falskt beslutsunderlag.
Frågan är nu om den översiktsplan som antogs den 29:e augusti 2011 kan anses vara giltig. Detta sedan beslutsunderlag av avgörande betydelse vad gäller trafik och miljö undanhållits av kommunledningen.

”Trampat på demokratin”
– Vi kräver att kommunledningen visar att man hållit sig inom lagen råmärken, säger Jan Hägglund och fortsätter:
– Men alldeles oavsett om några formella fel begåtts är det uppenbart att Umeås politiska elit trampat både på demokrati och miljöhänsyn när det gäller placeringen av IKEA.
Mot bakgrund av de enorma miljöproblem som redan finns i centrala Umeå borde umeborna fått vara med och diskutera IKEA:s placering.


Dela med dig