Luftföroreningar ger astma hos ett barn per dagisgrupp

Dela med dig

Ikeas planerade etablering i Umeå riskerar att leda till att trafiken i centrala Umeå ökar. Enligt Västerbottens Folkblad kommer ytterligare 3 000 fordon att dagligen passera genom centrala Umeå när Ikea etablerat sig – detta trots bygget av ringlederna runt stan.

Totalt handlar det om 10 000 fordon som beräknas åka till Ikea varje dag, enligt Trafikverket. Ökad trafik inom tätbefolkade områden, så som centrala Umeå, har en hel del bieffekter.

Dels innebär ökad trafik ett ökat slitage på vägarna. Men framförallt leder ökad biltrafik, med tillhörande avgasutsläpp i människors närhet, till hälsomässiga kostnader. Redan idag är luften i centrala Umeå dålig. Enligt miljökvalitetsnormen (MKN) får dygnsmedelvärdena för kvävedioxid överskridas högst 7 gånger per år. År 2010 överskreds MKN för kvävedioxid längs V:a Esplanaden/E4 genom Umeå hela 67 gånger!

En ny rapport från Yrkes- och miljömedicin vid Umeå Universitet  visar att risken att få astma ökar om trafiken i närmiljön ökar. Barn är speciellt känsliga. Enligt rapporten är luftföroreningar den vanligaste orsaken till sjuklighet hos barn i industrialiserade länder, och då menas framförallt astma. Enligt gjorda studier i Sverige ökar risken för astma med 64 % för de barn som bor inom 75 meter från en högt trafikerad väg jämfört med dem som bor mer än 300 meter från en sådan väg.

Dessutom finns det vissa indikationer på att avgaser från bilar ökar risken för allergier, men det är inte helt fastställt. Den som utsätts för höga halter av avgaser som barn, när luftvägarna är extra känsliga, löper hög risk att drabbas av bestående lungproblem resten av livet.

Rapporten från Umeå Universitet har jämfört hur luftföroreningarna drabbar olika förskolor i Umeå. Resultatet är häpnadsväckande. Forskarna visar att frekvensen av astma ökar med ca 4 barn per hundra, eller ca en per barngrupp vid de dagisar som ligger närmast de mest trafikerade vägarna – jämfört med de förskolor som har renast luft.

Forskarrapporten ger nya perspektiv på IKEA:s etablering i Umeå. Enkel logik låter förstå att en ökning med 3 000 fordon per dygn i centrala Umeå utsätter många barn och vuxna för mer luftföroreningar än i dagsläget. Något måste göras åt trafiksituationen i Umeå. Snarast!


Dela med dig