Arbetarpartiets första kongress: Bred delaktighet i framåtriktat kongressarbete

Dela med dig

Kongressens tre grundläggande uppgifter var: 1) att lägga en fast politisk grund för partiets arbete i den dramatiska period kapitalismen nu trätt in i; 2) att dra upp riktlinjerna för att etablera Arbetarpartiet som en rikstäckande organisation med utgångspunkt i ett internationalistiskt perspektiv; 3) att välja en ledning kapabel att utveckla partiets arbete vad gäller främst rekrytering av medlemmar och prenumeranter via bl a tidnings-, ungdoms- och arbetsplatsarbete.

Beslut
Kongressen antog tre politiska grunddokument samt en verksamhetsplan fram till sommaren 2012. Kongressen valde också följande organ: Partistyrelse, Tidningsredaktion, Revisorer och en Kontrollkommission (KK). Revisorernas uppgift är att övervaka partiets ekonomi. Till KK kan en medlem vända sig om den har klagomål på andra medlemmars uppträdande eller bruk av politiska befogenheter.

Istället för Partiprogram antogs följande tre politiska grunddokument:

  • Partiets grundläggande arbetsformer: en strävan efter ett enigt agerande utåt – baserat på en fri intern diskussion,
  • Arbetarpartiets roll på riksplanet: en strategi av enhetsinitiativ med bevarad politisk identitet – för ett aktivt förhållningssätt till arbetarrörelsen,
  • Vilken kraft dominerar övergången från kapitalism till socialism? Arbetarna via sina organisationer eller statliga byråkrater.

Dessa tre dokument utgör tills vidare partiets politiska grund. Självklart kan dokumenten inte göras rättvisa genom ett kort referat. Men innehållet måste ändå kommenteras på grund av de avgörande politiska förskjutningar som dokumenten innebär i jämförelse med vår tidigare politiska plattform. Här refererar vi en del av innehållet i dokumenten, samt några av de synpunkter som förts fram kring dokumenten under och efter kongressen.


Dela med dig