Flytten av biblioteket kan försämra luften ytterligare

Dela med dig

Under många år har Miljökvalitetsnormerna (MKN) för kvävedioxid överskridits i Umeå. Detta har skett i centrala Umeå längs Västra Esplanaden/E4.

Enligt LUCAS-studien finns ett tydligt samband mellan höga halter av kvävedioxid och lungcancer. Det är alltså livsviktigt att inte överskrida miljökvalitetsnormerna, MKN, för kvävedioxid. Enligt MKN får dygnsmedelvärdena överskridas max 7 gånger under ett år. Men 2010 överskreds MKN för kvävedioxid längs V:a Esplanaden 67 gånger – det är nästan 10 ggr mer än vad som är lagligt!

Det är mot denna bakgrund som flytten av Stadsbiblioteket till kv. Heimdal ska ses. Plan- och bygglagen säger att det inte är tillåtet att medvetet planera för att överskrida MKN. Men i Miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplanen (flytten) kan följande läsas:

”[vi] utgår ifrån, precis som mätningarna 2004-2005 visar, att miljökvalitetsnormen för NO2 i nuläget överskrids på Storgatan avseende dygnsmedelvärde”

Slutsats 1: MKN för kvävedioxid antas alltså redan idag överskridas längs Storgatan. Och just dit ska kulturhus – stadsbibliotek, höghushotell och saluhall byggas/flyttas.

Men dessutom står det i ”Planprogram för kvarteret Heimdal” att ”det finns anledning att anta att planen medför ökat överskridande av Miljökvalitétsnorm”. Och ”Tillsammans med den allmänna trafikökningen, på arbetsplatsparkering, eventuell överflytt från Strandgatan samt varuleveranser mm till Kv Heimdal, bedöms en ökningar på Storgatan …”

Slutsats 2: Flytten av Stadsbiblioteket och andra byggnader intill kommer att öka de olagliga överskridandena av kvävedioxid.

Till detta ska läggas alla andra byggen som planeras i centrala Umeå. I Planbeskrivningen redogörs för dessa nybyggnationers påverkan på behovet av nya parkeringsplatser. Det nya äventyrsbadet innebär 330 nya p-platser i centrala Umeå. Tidigare räknade man med att det krävdes 400 000 besökare/år för att badhuset ska vara lönsamt. Dessutom skapas ytterligare 1020 p-platser i centrala Umeå.

Slutsats 3: De övriga nybyggena i centrala Umeå späder på de olagliga och cancerframkallandena utsläppen ytterligare.

Sammanfattningvis: Stadsbiblioteket har idag 2500 besökare per dag vilket ger 730 000 per år. Närheten till bussarna på Vasaplan gör det troligt att en stor andel av dagens besökare använder sig av kollektivtrafiken till biblioteket. Hur många av biblioteksbesökarna kommer att gå över till personbil när biblioteket flyttar ner till kajen?

Arbetarpartiet drar tre slutsatser

  • miljömässigt innebär flytten av Stadsbiblioteket att luften i centrala Umeå försämras. Luften försämras ännu mer mitt i stan p g a alla andra nybyggen,
  • det är därför läge att överklaga flytten av stadsbiblioteket med motivet att kommunens styrande bryter mot miljölagarna – som de gjort under åratal,
  • hittills har det endast skett regelbundna mätningar av luften efter V:a Esplanaden. Mot bakgrund av alla nybyggen och det ökade antalet p-platser i centrala Umeå måste mätningar av luften ske vid alla de ställen som återfinns i tabellen intill. Arbetarpartiet kommer att resa denna fråga i, och utanför, kommunfullmäktige.

Dålig luft dödar!


Dela med dig