Revolutionerna steg på vägen mot ett fritt Palestina

Dela med dig

Det är i de arabiska revolutionerna som lösningen på Israel/Palestina-frågan ligger. I ett Egypten utan Mubarak kommer krav om att öppna gränsövergångarna till Gaza att växa. En sådan öppning av gränsen skulle normalisera situationen i Gaza där 80 % befolkningen idag är beroende av hjälporganisationer.

Över 2/3-delar av världens oljereserver finns i Mellan­östern. Avsättandet av Mubarak är ett första, viktigt, steg. Men för att en framgångsrik kamp mot fattigdomen ska kunna inledas krävs att makten över de enorma naturresur­serna i regionen läggs hos arbe­tare och fattiga bönder.

En sådan utveckling skulle skapa förutsättningar för en lösning på en rad stötestenar i Israel/Palestina-konflikten. Det handlar om det pa­lestinska folkets rätt till ett eget land och trygghet; om palestiniers rätt till mark som bosättare lagt under sig med våld med stöd av den israeliska staten. Men även om det israeliska folkets rätt till ett land och trygghet. Dessa frågor kan endast lösas om de reaktionära regimerna i Israel, och i de arabiska länderna, störtas och ersätts av ett demokratiskt styre ba­serat på arbetare och fattigbönder. Samt att västimperialismens infly­tande avskaffas. Detta skulle bana vägen för ett demokratiskt socialistiskt Mellanöstern.

I detta spelar uppbygget av fackföreningar och nya arbetarpartier i Mellanöstern en avgörande roll.


Dela med dig